page view image

Prøverommet at Grieghallen (Spissen)

Informasjon
event image

NORSK (NORWEGIAN / scroll down for English):

Prøverommet bryter med sin mandagskveld-tradisjon for en fantastisk søndagsettermiddag som presenterer to prosjekter: 

'rommet mellom oss; gjenfortalt' er kulminasjonen av en ukelang workshop med kunstner/tilrettelegger evi nakou og deltakende kunstnere; A Frances Kormpala, Carol Stampone, Eleni Ieremia, Erik Aran Brudvik, Emma Fuchs Sjövall, Beate Poikāne, Guliz Portaloglu og Nicola Waldron

Dette vil bli etterfulgt av en eksperimentell soloforestilling med forberedt piano kalt 'Cây Đa' av Susanne Xin. 

Dørene åpner kl 12:30

Arrangementet foregår mellom 13:00 – 15:00

Alle er velkommen (barn inkludert)! Billetter koster 50 kr.

Spørsmål? Kontakt Laurie (@bit-teatergarasjen.no)

- - -

Cây Đa

Susanne Xin er en norsk-vietnamesisk samtids- og eksperimentell pianist og komponist med base i Oslo. For tiden fokuserer hun på ulike tverrfaglige former og metoder hvor hun kombinerer forberedt flygel med tekst og bevegelse. Hennes ferske verk ‘Cây Đa’ er en musikalsk og dokumentarisk soloforestilling om farens minner som båtflyktning fra Vietnamkrigen. Forestillingen utforsker hvordan fysisk og følelsesmessig smerte kan oversettes til musikk, ved å ta opp temaer om rømming, sårbarhet, identitetsforvirring og kjærlighet. I år var hun en av komponistene for Borealis Ung Komponist (Borealis Young Componist) hvor hun forvandlet soloverket sitt til en ensemblekomposisjon med tittelen «Vuggeviser for flyktninger». Som kunstner er det viktig for henne å skape en atmosfære hvor publikum kan koble seg sammen, reflektere og være i dialog.

the space between us; retold (rommet mellom oss; gjenfortalt)

En uformell deling av pågående materialer og funn; en kulminasjon av den ukelange praksisbaserte workshopen ‘rommet mellom oss; gjenfortalt’ med kunstner/workshop-tilrettelegger evi nakou (GR) og deltakende kunstnere; A Frances Kormpala, Emma Fuchs Sjövall, Beate Poikāne, Carol Stampone, Eleni Ieremia, Erik Aran Brudvik, Guliz Portaloglu og Nicola Waldron.

Under møtene på verkstedet ‘rommet mellom oss; gjenfortalt» vi utforsket i fellesskap forestillingen om sladder både som en praksis og et fartøy for samvær. Vi improviserte rundt måter å komponere poesi sammen på tvers av ulike mediale lag, som lyd, tekst, bilde og fremføring når de modulerer og forvandler seg til hverandre. Vi ble kjent med hverandre og jobber sammen gjennom å «sladre»; en tilfeldig praksis i hverdagen vår, en prosess for å gjenvinne slektskap gjennom å skape og dele tidligere og nye fortellinger gjennom lyd, tekst, bilde og kropp. Vi gjorde lekende samtaler til transmedial poesi og omvendt for å dele ønsker, håp, kamper og drømmer om hverdagen. Vi forestilte oss sladder på en annen måte, som et sted for å ta hensyn til kompleksiteten og usikkerheten i nåtiden gjennom oppmerksom lytting, observasjon og respons på hverandre, på menneskelige og ikke-menneskelige stemmer.

Kulminasjonen av workshopen er et innblikk i uforutsigbare, ikke-lineære og intuitive fortellinger og historier i form av transmedial dikt, komponert og ‘vevd’ sammen av kunstnerdeltakerne; en sladder som utvider det verbale og bebor det visuelle, det soniske og det kroppslige.ENGLISH:

Prøverommet breaks with its Monday-evening tradition for a stellar Sunday afternoon presenting two projects: 

‘the space between us; retold’ is the culmination of a week-long workshop with artist/facilitator evi nakou and participating artists; A Frances Kormpala, Carol Stampone, Eleni Ieremia, Erik Aran Brudvik, Emma Fuchs Sjövall, Beate Poikāne, Guliz Portakaloglu and Nicola Waldron

This will be followed by an experimental solo performance using prepared piano called ‘Cây Đa’ by Susanne Xin

The event takes place between 13:00 – 15:00 and everybody is welcome (including children)!

Tickets cost NOK 50. 

Questions? Contact Laurie (@bit-teatergarasjen.no)

- - -

Cây Đa

Susanne Xin is a Norwegian-Vietnamese contemporary and experimental pianist and composer based in Oslo. At the moment she is focusing on various interdisciplinary forms and methods where she combines prepared grand piano with text and movement. Her recent work ‘Cây Đa’ is a musical and documentary solo performance about her father's memories as a boat refugee from the Vietnam war. The performance explores how physical and emotional pain can translate into music, by addressing topics about escaping, vulnerability, identity confusion and love. This year she was one of the composers for Borealis Ung Komponist(Borealis Young Composer) where she transformed her solo work into an ensemble composition with the title ‘Lullabies for refugees’. As an artist it is important for her to create an atmosphere where the audience can connect, reflect and be in dialogue.

the space between us; retold

An informal sharing of work-in-progress materials and findings; a culmination of the week-long practice-based workshop ‘the space between us; retold with artist/workshop facilitator evi nakou (GR) and participating artists; A Frances Kormpala, Carol Stampone, Emma Fuchs Sjövall, Beate Poikāne, Eleni Ieremia, Erik Aran Brudvik, Guliz Portakaloglu and Nicola Waldron.

During the encounters of the workshop ‘the space between us; retold’ we collectively explored the notion of gossip both as a practice and a vessel of togetherness. We improvised around ways to compose poetry together across diverse medial layers, such as sound, text, image and performance when those modulate and transform into one another. We got to know each other and work together through “gossiping”; a casual practice of our everyday lives, a process of reclaiming kinship through creating and sharing past and new narratives through sound, text, image and bodies. We playfully turned conversation into transmedia poetry and vice versa to share wishes, hopes, struggles, and dreams of the everyday. We imagined gossip otherwise, as a place of attending to the complexities and uncertainties of present times through attentive listening, observing, and responding to one another, to human and non-human voices. 

The culmination of the workshop is an insight to unpredictable, non-linear and intuitive narratives and stories in the form of transmedia poems, composed and ‘woven’ together by the artist participants; a gossip that extends the verbal and inhabits the visual, the sonic and the corporeal. 

bit teatergarasjen prøverommet proverommet

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.