Danced Work in Progress av Spreafico Eckly

EVENT INFORMATION

Danced work in progress er en danseforestilling som fornyer seg for hver oppsetning. Den baserer seg på materiale fra den livslange danseerfaringen til dansere med ulik bakgrunn. Som en visuell fenomenologi eller en nærværets fragmenterte encyklopedi, viser den mangfold i individuelle veivalg og hvordan de alle bidrar til det vi kaller samtidsdans i dag.


Det koreografiske materialet består av sitater fra dansernes profesjonelle bakgrunn i form av bevegelsesfraser på et minutt hver. Danserne begynner med å repetere sine sitater i loop, like mange ganger som det er dansere på scenen. Denne regelen vil sørge for at publikum får sett hvert sitat i sin helhet. I løp av forestillingen vil de med gjevne mellomrom kopiere hverandres bevegelsesfraser i et forsøk på samklang. Det synlige resultatet vil bli et kaos av forskjellige epoker og bakgrunner og vil tidvis komme sammen i forhandlet enighet.

 

Det du vil se på scenen er ikke et resultat av koreografens kreative gest. De enkle reglene overrekker koreografien til utøverne selv og deres arsenal. Det du vil få se er summen av de erfaringene og den utøvende kunnskapen til danserne i forestillingen. Det dreier seg altså om en fortolkningsbasert koreografi. Fortolkning refererer i de utøvende kunster til«spill» og i teori til  «forståelse». Det du vil få se er hvordan dansernes utøvererfaring preger deres måte å lese det som skjer på scenen, og måten de fortolker den situasjonen de til enhver tid befinner seg i.

 

Lydbildet er også basert eller bygget på sitater, sitater fra lyden og musikken som ble brukt i de forskjellige produksjonene som denne forestillingen bygger på. Og hver av dansernes ti sitater vil tilsvare ti lydklipp som spilles når de danser.
Danced work in progress is a work in progress and it is danced. It is based on the lifelong dance experience of dancers from different backgrounds. As a visual phenomenology or a fragmented encyclopaedia of presence it shows diversity in individual paths and how they all contribute to what we call contemporary dance today.


The choreographic material is made of quotes from the dancers’ professional background in the form of one minute long phrases. The dancers will begin repeating their quotes in a loop. Each quote as many times as there are dancers on stage. This rule will guarantee that the audience will have the possibility to watch every quote in its totality. During the show they will also regularly copy each other’s phrases in an attempt of unison. The visual result will be a chaos of different times and backgrounds that will regularly merge into a negotiated agreement.

What you’ll see on stage will not be the result of a creative gesture of the choreographer. The simple rules hand the choreography over to the performers’ profiles. What you will see is the sum of the experience and performative know-how of the dancers present in the show. In this way it is an interpretation-based choreography. In performing arts interpretation refers to “play” and in theory to “understanding”. What you will see is how the performing experience of the dancers informs their way of reading what’s happening on stage and their way of interpreting the situation they find themselves in.

The soundscape is also based or built upon quotes, quotes of the sound and music used in the various productions that this project draws on, and every dancer's profile will correspond to 10 sonic quotes, which will be played accordingly.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.